阿弥陀经专题部: 简介| 原文| 白话文| 注音| 浅释| 入门| 法师开示| 感应| 问答| 居士文章|

首页常用经咒学习: 回上一页佛说阿弥陀经注音版  

yáoqínsānzàngshījiūluóshí


shìwénshízàishèwèiguóshùyuánqiūsēngqiānèrbǎishírénjiēshìāluóhànzhòngsuǒzhīshìzhǎnglǎoshèjiānliánjiāshèjiāzhānyánchīluóduōzhōupántuóqíenántuóānántuóluóhóuluójiāofànbīntóuluóduòjiāliútuójiébīnnúobáoluóālóutuóshìděngzhūbìngzhūwénshūshīwángāduōqiántuóchángjīngjìnshìděngzhūshìhuányīnděngliàngzhūtiānzhòng。 

ěrshígàozhǎnglǎoshè:‘cóngshì西fāngguòshíwàn亿yǒushìjièmíngyuēyǒuhàoātuójīnxiànzàishuōshèmíngwéigóuzhòngshēngyǒuzhòngdànshòuzhūmíngyòushèguóchónglánshǔnchóngluówǎngchónghángshùjiēshìbǎozhōuwéiràoshìguómíngwéiyòushèguóyǒubǎochígōngshuǐchōngmǎnzhōngchíchúnjīnshābiānjiēdàojīnyínliúchéngshàngyǒulóujīnyínliúchēchìzhūnǎoéryánshìzhīchízhōngliánhuāchēlúnqīngqīngguānghuánghuángguāngchìchìguāngbáibáiguāngwēimiàoxiāngjiéshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 yòushèguóchángzuòtiānyuèhuángjīnwéizhòuliùshítiānmàntuóluóhuāzhòngshēngchángqīngdànshéngzhòngmiàohuāgòngyǎngfāngshíwàn亿shíshíháidàoběnguófànjīngxíngshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 shè:‘guóchángyǒuzhòngzhòngmiàozhīniǎobáikǒngquèyīngshèjiālíngpínqíegòngmìngzhīniǎoshìzhūzhòngniǎozhòuliùshíchūyīnyīnyǎnchànggēnfēnshèngdàofēnshìděngzhòngshēngwénshìyīnjiēniànniànniànsēngshèwèiniǎoshíshìzuìbàosuǒshēngsuǒzhěguósānèdàoshèguóshàngèdàozhīmíngkuàngyǒushíshìzhūzhòngniǎojiēshìātuólìngyīnxuānliúbiànhuàsuǒzuòshèguówēifēngchuīdòngzhūbǎohàngshùbǎoluówǎngchūwēimiàoyīnbǎiqiānzhǒngyuètóngshízuòwénshìyīnzhěránjiēshēngniànniànniànsēngzhīxīnshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 shèyúnhàoātuó? shèguāngmíngliàngzhàoshífāngguósuǒzhàngàishìhàowéiātuóyòushè寿shòumìngrénmínliàngbiānāsēngjiémíngātuóshèātuóchéngláijīnshíjiéyòushèyǒuliàngbiānshēngwénjiēāluóhànfēishìsuànshùzhīsuǒnéngzhīzhūzhòngshìshèguóchéngjiùshìgōngzhuāngyán

 yòushèguózhòngshēngshēngzhějiēshìāzhìzhōngduōyǒushēngchùshùshènduōfēishìsuànshùsuǒnéngzhīzhīdànliàngbiānāsēngshuōshèzhòngshēngwénzhěyīngdāngyuànyuànshēngguósuǒzhěshìzhūshàngshànrénhuìchùshèshǎoshàngēnyīnyuánshēngguóshèruòyǒushànnánshànrénwénshuōātuózhíchímínghàoruòruòèrruòsānruòruòruòliùruòxīnluànrénlínmìngzhōngshíātuózhūshèngzhòngxiànzàiqiánshìrénzhōngshíxīndiāndǎowǎngshēngātuóguóshèjiànshìshuōyánruòyǒuzhòngshēngwénshìshuōzhěyīngdāngyuànshēngguó

 shèjīnzhězàntànātuógōngzhīdōngfāngyǒuāxiàngguāngmiàoyīnshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshènánfāngshìjièyǒuyuèdēngmíngwénguāngyànjiāndēngliàngjīngjìnshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqiēzhūsuǒniànjīngshè西fāngshìjièyǒuliàng寿shòuliàngxiàngliàngchuángguāngmíngbǎoxiàngjìngguāngshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèběifāngshìjièyǒuyànjiānzuìshèngyīnnánshēngwǎngmíngshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèxiàfāngshìjièyǒushīmíngwénmíngguāngchuángchíshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèshàngfāngshìjièyǒufànyīn宿xiùwángxiāngshàngxiāngguāngyànjiānbǎohuáyánshēnsuōluóshùwángbǎohuájiànqièshānshìděnghéngshāshùzhūguóchū广guǎngchángshéxiàngbiànsānqiānqiānshìjièshuōchéngshíyán:“děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzàngōngqièzhūsuǒniànjīngshèyúnmíngwéiqièzhūsuǒniànjīngshèruòyǒushànnánshànrénwénshìjīngshòuchízhěwénzhūmíngzhěshìzhūshànnánshànrénjiēwéiqièzhūzhīsuǒniànjiē退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosānshìshèděngjiēdāngxìnshòuzhūsuǒshuōshèruòyǒurényuànjīnyuàndāngyuànshēngātuóguózhěshìzhūrénděngjiē退tuìzhuǎnānòuduōluósānmiǎosānguóruòshēngruòjīnshēngruòdāngshēngshìshèzhūshànnánshànrénruòyǒuxìnzhěyīngdāngyuànshēngguóshèjīnzhěchēngzànzhūgōngzhūděngchēngzàngōngérzuòshìyán:“shìjiāmóunéngwéishènnányǒuzhīshìnéngsuōguózhuóèshìjiézhuójiànzhuófánnǎozhuózhòngshēngzhuómìngzhuózhōngānòuduōluósānmiǎosānwéizhūzhòngshēngshuōshìqièshìjiānnánxìnzhīshèdāngzhīzhuóèshìxíngnánshìānòuduōluósānmiǎosānwéiqiēshìjiānshuōnánxìnzhīshìwéishènnán

 shuōjīngshězhūqiūqièshìjiāntiānrénāxiūluóděngwénsuǒshuōhuānxìnshòuzuòér

下载WORD文件  )

电脑上扫描,微信中长按二维码,添加地藏菩萨平台公众号